Oltarna pala Marijina rođenja iz barokne kapele Kneževa dvora

Barokna kapela Kneževa dvora u Dubrovniku posvećena je Rođenju Blažene Djevice Marije (Mala Gospa). Izgrađena je 1459. godine, a današnji izgled kapele rezultat je obnove Dvora nakon Velike trešnje 1667. godine. Projekt se pripisuje poznatom sicilijanskom arhitektu Tommasu Mariji Napoliju (Palermo, 1659. - 1725.) koji je u državnu službu Republike stigao 1689. godine. Kapela je smještena u južnom krilu prvoga kata, s ulazom iz trijema atrija. Skromnih je dimenzija, no raskošnog baroknog oblikovanja u tlocrtu i raščlambi unutrašnjosti.

U oltarnoj niši kapele, unutar kamenog okvira s plastičnim profilacijama, nalazila se Oltarna pala Marijina rođenja. Naslikao ju je državni slikar Josip Leoni iz Rijeke dubrovačke 1691. godine, iste godine kada je biskup blagoslovio kapelicu. Svojim oblikom prati segmentni luk oltarne niše i kamenog okvira slike. U središtu kompozicije Leoni prikazuje skupinu žena sa svetom Anom i tek rođenom Blaženom Djevicom Marijom. Uz njih je Marijin otac, starac Joakim, te u zadnjem planu ostali sudionici događaja. Na tlu i u posudi s vodom za Djevičino kupanje naslikane su dvije ruže bez trnja, simboli bezgrešnosti Djevice Marije. Iako nastala u doba baroka, prema načinu slikanja likova i građenju kompozicije, slika ima izrazita maniristička obilježja. Dio je izvornog inventara kapele Blažene Djevice Marije u Kneževom dvoru, a danas čini dio Zbirke slikarstva Kulturno-povijesnog muzeja.

 

Kustosica Lucija Vuković 

8.9.2020.